Dla pacjenta

Wskazówki dojazdu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "AGM-MED"

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku: 08.00-18.00

Mapa dojazdu

Nocna i świąteczna pomoc medyczna

Nocna i świąteczna pomoc medyczna

Świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) po godzinie 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy udzielane są pacjentom w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu dyżurnego POZ (np. tam, gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/ pielęgniarki POZ złożył swoją deklarację.

Wykaz placówek oraz miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w najbliższej okolicy. Pełna lista dostępna jest na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

• "Strzelińskie Centrum Medyczne" Sp. z o.o. Strzelin, ul. Wrocławska 46 tel. 71 3264858
• EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, ul. B. Chrobrego 5, tel. 74 6413400

Numery telefonów alarmowych ratownictwa medycznego: 112 i 999

Gdzie wykonać badania diagnostyczne i laboratoryjne

Gdzie wykonać badania diagnostyczne i laboratoryjne

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
Strzelin, ul. Mickiewicza 20, rejestracja Tel. 71 3921256
Badania RTG i USG

EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
Szpital św. Antoniego, Ząbkowice Śląskie, ul. Bolesława Chrobrego 5, Tel. 74 6413400
Badania RTG, USG

Gabinet Ultrasonografii
Ziębice, ul. Wąska 15/17
Badania USG
wtorki, czwartki, piątki 14.00-16.00

Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o. o.
Oddział Ziębice, Ziębice, ul. Kolejowa 29, tel. 74 8191330
Badania RTG i USG

NZOZ LABORATORIUM ANALITYCZNE "EWA NOWAKOWSKA"
Przeworno, ul. Pocztowa 6, Tel. 604 141 103
Badania laboratoryjne

"MEDICOM-Centralne Laboratorium Analityczne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ziębice, ul. Wąska 13, Tel. 74 819 28 85
Badania laboratoryjne

NZOZ LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ "KONFARM" Sc.
Ziębice, ul.Kościelna 10, tel. 74 8190 900
Badania laboratoryjne

"Strzelińskie Centrum Medyczne" Sp. o. o.
Strzelin, ul. Wrocławska 46
Pracownia RTG - tel.: 71 32 648 39
Pracownia USG - tel.: 71 32 648 43
Laboratorium - tel.: 71 32 648 22

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Strzelin, ul.Mickiewicza 18
Badania bakteriologiczne

Ważne informacje

Ważne informacje

1. Zespoły ratownictwa medycznego realizują zadania polegające na zapewnieniu pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

2. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego - stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

3 . Numery alarmowe ratownictwa medycznego 999, 112.

4. Akcja prowadzenia medycznych czynności ratunkowych rozpoczyna się w momencie przybycia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia.

5 . W przypadku gdy u osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego zostanie stwierdzony stan, który wymaga transportu z miejsca zdarzenia do szpitala to zespół ratownictwa medycznego transportuje taką osobę do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do izby przyjęć/ szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza koordynatora medycznego.

6. Zespół ratownictwa medycznego zapewniający dobową gotowość do udzielania świadczeń nie może realizować w tym czasie zleceń od innych podmiotów oraz udzielać świadczeń, wynikających z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach świadczeń, a w szczególności leczenia szpitalnego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej.

Zgodnie z wymogami NFZ każdorazowo przy rejestracji należy okazać dokument ubezpieczeniowy a przy rejestracji pierwszorazowej należy okazać dokument tożsamości z nr PESEL oraz dokument poświadczający ubezpieczenie.

Poniżej znajduje się lista dokumentów stanowiących poświadczenie ubezpieczenia:

Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dowody ubezpieczenia dla poszczególnych grup ubezpieczenia:

 1. Pracownik: 
  - legitymacja ubezpieczeniowa - jako samodzielny dokument uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej do końca miesiąca, w którym pracodawca potwierdził jej ważność; w ciągu kolejnego miesiąca zachowane jest prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135)
  - druk RMUA lub inny dokument potwierdzający fakt przekazania składek na ubezpieczenie, przy czym wystarczającym dowodem ubezpieczenia jest dolny odcinek RMUA, zawierający imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, jej PESEL, okres rozliczeniowy za jaki zapłacono składkę, kod oddziału NFZ oraz pieczęć adresową płatnika wraz z podpisem pracodawcy lub osoby upoważnionej. Dolny odcinek druku RMUA można odciąć od reszty i okazywać jako dowód ubezpieczenia, chroniąc w ten sposób pozostałe dane przed ujawnieniem
 2. Emeryt-rencista: 
  - ważna legitymacja emeryta - rencisty z określoną datą ważności lub wpisem bezterminowo
  - ostatni odcinek wypłaty świadczenia
 3. Osoba bezrobotna, która nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu:
  - otrzymująca zasiłek - druk RMUA lub legitymacja ubezpieczeniowa 
  - bez prawa do zasiłku - legitymacja ubezpieczeniowa
 4. Osoba prowadząca działalność gospodarczą 
  - dowód opłacenia ostatniej składki np. wyciąg bankowy potwierdzający przelew składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 5. Rolnik
  - dowód opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne, a w przypadku rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej - dowód opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne
 6. Osoba pełniąca służbę wojskową
  - książeczka wojskowa
 7. Członek rodziny osoby podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego: 
  - legitymacja ubezpieczeniowa rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką
  - dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę ubezpieczoną oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny (druk ZCZA lub ZCNA)
  - legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny z określoną datą ważności lub wpisem bezterminowo lub z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty
 8. Inne:. 
  • osoba otrzymująca świadczenia pielęgnacyjne
  • osoba otrzymująca dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 
  • uchodźcy objęci indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej 
  • osoba bezdomna wychodząca z bezdomności
  • kombatanci i osoby represjonowane nie pobierające emerytury lub renty

  - decyzja o przyznanych świadczeniach zawierająca informację o pobieraniu składki na ubezpieczenie zdrowotne od przyznanego świadczenia
 9. Osoba ubezpieczona dobrowolnie 
  - umowa zawarta z NFZ z aktualnym dowodem opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, a dla członków rodziny osoby ubezpieczonej dobrowolnie dodatkowo druk ZCZA
 10. Osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135) 
  - decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
 11. Osoba, której składki na ubezpieczenie są finansowane z budżetu państwa (dotyczy np. dzieci, uczniów przebywających w placówkach resocjalizacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, w domach pomocy społecznej, dzieci i uczniów, za które składki odprowadza szkoła lub ośrodek pomocy społecznej, studentów, uczestników studiów doktoranckich)
  - zaświadczenie płatnika składek
 12. Osoba otrzymująca zasiłek chorobowy lub rehabilitacyjny 
  - decyzja o przyznanym zasiłku lub odcinek od wypłaconego świadczenia 
  - Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz członków ich rodzin zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego
  - Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek zapewnić (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00) porady lekarskie w przychodni, w przypadkach medycznie uzasadnionych - wizyty domowe oraz funkcjonowanie gabinetu zabiegowego i punktu szczepień. 

Rejestracja pacjentów na wyznaczone godziny odbywać się może w każdej formie: osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej. 

W pozostałym czasie, tj. od poniedziałku do piątku od 18.00 do 8.00 oraz całodobowo w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne, świadczeń w zastępstwie lekarza rodzinnego, do którego pacjent ma złożoną deklarację wyboru lekarza poz, udzielają wybrane zakłady opieki zdrowotnej. W tym czasie ubezpieczony ma prawo do ambulatoryjnych porad lekarskich oraz związanych z nimi świadczeń pielęgniarskich (w tym także do wykonania zleconych iniekcji, zmian opatrunków, zaopatrzenia drobnych urazów możliwych do wykonania w ramach gabinetu zabiegowego). W sytuacji kiedy pacjent nie jest w stanie dotrzeć do lekarza osobiście może skorzystać ze świadczeń w ramach wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej (odpowiednik wizyty domowej lekarza rodzinnego). 

Ubezpieczonemu w ramach świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje również prawo do bezpłatnego bądź częściowo odpłatnego transportu sanitarnego. Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 w oparciu o skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego, a wykonywane przez świadczeniodawcę mającego podpisaną odrębną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Informacja o miejscu udzielania tychże świadczeń - dokładny adres i numer telefonu - powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu w zakładzie opieki zdrowotnej, do którego pacjent złożył deklarację wyboru lekarza poz.

Warto wiedzieć, że:

 • w stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach, a także w innych stanach wymagających pilnej interwencji porada udzielana jest w dniu zgłoszenia,
 • w schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem,
 • zmiana lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje bezpłatnie osobie ubezpieczonej nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent wnosi opłatę w wysokości 80 zł (nie dotyczy to zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego świadczeniodawcę oraz innych przyczyn niezależnych od pacjenta),
 • zmiany dokonuje się poprzez wypełnienie u nowo wybranego lekarza/pielęgniarki/położnej druku deklaracji,
 • ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej poza miejscem zamieszkania w przypadkach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Wykaz niektórych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:

 1. Świadczenia w zakresie profilaktyki: lekarz poz koordynuje wykonanie i dokonuje kwalifikacji do obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zapewnia wykonywanie szczepień, zgodnie z odrębnymi przepisami, informuje o szczepieniach zalecanych, uczestniczy w realizacji programów profilaktycznych,
 2. Świadczenia w zakresie działań mających na celu rozpoznanie chorób: lekarz poz planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne stosownie do stanu zdrowia pacjenta, przeprowadza badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta, wykonuje testy lub zleca wykonanie badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych i obrazowych, kieruje pacjenta na konsultacje specjalistyczne do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne, dokonuje interpretacji wyników badań i konsultacji wykonanych przez innych świadczeniodawców, orzeka o stanie zdrowia pacjenta w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną,
 3. Świadczenia w zakresie leczenia chorób: lekarz poz planuje i uzgadnia z pacjentem postępowanie terapeutyczne, stosownie do jego problemów zdrowotnych oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne, wykonuje zabiegi i procedury medyczne, kieruje do: lekarzy specjalistów, na oddziały lecznictwa stacjonarnego, do zakładów opieki długoterminowej, pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej, na leczenie uzdrowiskowe, orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,
 4. Świadczenia w zakresie działań mających na celu usprawnianie pacjenta: lekarz poz wykonuje zabiegi i procedury rehabilitacyjne, stosownie do posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz posiadanych kwalifikacji i możliwości, zleca wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych przez świadczeniodawców, zleca wydanie pacjentowi przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Podstawa prawna: Informacja o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r., nr 214, poz. 1814).

KARTA PRAW PACJENTA
podstawowe unormowania prawne

wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)

określone w ustawach:

 • z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 62, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 19995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756),
 • z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz .U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731,
 • z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 138, poz. 682),
 • z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),
 • z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 28, poz. 28 i Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).

I. Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia - art. 68 ust. 1.
2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie - art. 68 ust. 2.

II. Prawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 r.

1. Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności - art. 7.
2. Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do:

1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń - art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 1, pkt 1 i art. 26,
2. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym - art. 9 ust. 1 i art. 10,
3. informacji o swoim stanie zdrowia - art. 19 ust. 1 pkt 2,
4. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji - art. 19 ust. 1 pkt 3, 
5. intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych - art. 19 ust. 1 pkt 4,
6. udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana - art. 18 ust. 3 pkt 1, 
7. zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby - art. 18 ust. 2,
8. dostępu do informacji o prawach pacjenta - art. 19 ust. 6. a ponadto, w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych np. w szpitalu, sanatorium, zakładzie leczniczo-opiekuńczym, pacjent przyjęty do tego zakładu ma prawo do: 
9. zapewnienia mu:

a) środków farmaceutycznych i materiałów medycznych - art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 26,
b) pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia - art. 20 ust. 1 pkt 3 i art. 26,
c) opieki duszpasterskiej - art. 19 ust. 3 pkt 3, 

10. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie - art. 19 ust. 3 pkt 1, 
11. kontaktu osobistego , telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz - art. 19 ust. 3 pkt 2,
12. wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci - art. 20 ust. 2 i art. 26,
13. wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej - art. 21 ust. 1 i art. 26, 
14. wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakładzie - art. 22 ust. 1 i 3 oraz art. 26, 
15. udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala nie może być do tego szpitala przyjęty - art. 21. 

3. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia - art. 28.

III. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie lekarza z 1996 roku.

Pacjent ma prawo do:

1. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością - art. 4,
2. uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki --art. 30,
3. uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu - art. 31 ust. 1,
4. zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro - art. 31 ust. 4,
5. decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji, o których mowa w pkt 3 - art. 31 ust. 2,
6. wyrażenia żądania aby lekarz nie udzielał mu informacji, o których mowa w pkt 3 - art. 31 ust. 3,
7. nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego - art. 32 ust. 1,
8. wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko; w celu podjęcia przez pacjenta decyzji lekarz musi udzielić mu informacji, o której mowa w pkt 3 - art. 34 ust. 1 i 2, 
9. uzyskania od lekarza informacji jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu, bądź stosowania określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie - art. 35 ust. 2, 
10. poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej - art. 36 ust. 1,
11. wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń - art. 36 ust. 1 i 2, 
12. wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego - art. 37, 
13. dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej - art. 38 ust, 2,
14. zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu - art. 40 ust, 1,
15. uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza - art. 40 ust. 2 pkt 4,
16. wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta - art. 40 ust. 4,

a ponadto pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:

1. wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium - art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 27 ust. 1,
2. poinformowania go przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia jakie może spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu - art. 24 ust. 2, 
3. cofnięcia zgody na eksperyment medyczny w każdym stadium eksperymentu - art. 27 ust. 1

IV. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej z 1996 r.

Pacjent ma prawo do:

1. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, położną, posiadającą prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością - art. 18,
2. udzielenia mu pomocy przez pielęgniarkę, położną, zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami, w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty przez niego życia lub poważnego uszczerbku na jego zdrowiu - art. 19, 
3. uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o jego prawach - art. 20 ust. 1, 
4. uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie związanym ze sprawowaną przez pielęgniarkę, położną, opieką pielęgnacyjną - art. 20 ust. 2, 
5. zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez pielęgniarkę, położną w związku z wykonywaniem zawodu - art. 21 ust. 1, 
6. wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę, położną do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta - art. 21 ust. 4.

V. Prawa pacjenta określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r.

Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo ma prawo do:

1. bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych mu przez publiczne zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej - art. 10 ust. 1,
2. bezpłatnych leków i artykułów sanitarnych oraz pomieszczenia i wyżywienia, jeżeli przebywa w szpitalu psychiatrycznym będącym publicznym zakładem opieki zdrowotnej - art. 10 ust. 2, 
3. zapewnienia mu rodzaju metod postępowania leczniczego właściwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale także ze względu na interesy oraz inne jego dobro osobiste i dążenie do jego poprawy zdrowia w sposób najmniej dla pacjenta uciążliwy - art. 12, 
4. porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami, w przypadku gdy przebywa w szpitalu psychiatrycznym albo w domu pomocy społecznej - art. 13, 
5. wystąpienia o okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania go z zakładu - art. 14, 
6. uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego; dopuszczenie zastosowania tego środka wobec pacjenta musi wynikać z ustawy - art. 18, 
7. uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podania przyczyn takiej decyzji; badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych - art. 21 ust. 1 i 2, 
8. wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, z wyłączeniem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta - art. 22 ust. 1 i art. 23, 24 oraz 29, 
9. poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody oraz uzyskania informacji o przysługujących mu w tej sytuacji prawach - art. 23 ust. 3, 
10. cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego - art. 28, 
11. niezbędnych czynności leczniczych mających na celu usunięcie przyczyny przyjęcia go do szpitala bez jego zgody i zapoznania go z planowanym postępowaniem leczniczym - art. 33 ust. 1 i 2, 
12. wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywa w nim bez wyrażenia przez siebie zgody, jeżeli ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez takiej zgody - art. 35 ust. 1, 
13. pozostania w szpitalu w sytuacji, o której mowa w pkt 17, za swoją później wyrażoną zgodą, jeżeli w ocenie lekarza, jego dalszy pobyt w tym szpitalu jest celowy - art. 35 ust. 2, 
14. złożenia, w dowolnej formie, wniosku o nakazania wypisania go ze szpitala psychiatrycznego - art. 36 ust. 1, 
15. wystąpienia do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, po uzyskania odmowy wypisania ze szpitala na wniosek, o którym mowa w pkt 19 - art. 36 ust. 3, 
16. informacji o terminie i sposobie złożenia wniosku do sądu opiekuńczego, o którym mowa w pkt 20 - art. 36 ust. 3, 
17. złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli przebywając w szpitalu psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw, albo spraw określonego rodzaju - art. 44 ust. 1,
oraz ma prawo do tego, aby osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy zachowały w tajemnicy wszystko co go dotyczy, a o czym powzięły wiadomość wykonując czynności wynikające z ustawy- art. 50 ust. 1.

VI. Prawa pacjenta określone w ustawie o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z 1995 r.:

1. Pacjent ma prawo do: 

1. wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów- art. 4 i art. 5 ust. 1-4,
2. dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych - art. 9 ust. 1 pkt 7,
3. ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą - art. 12 ust. 1. 

2. Pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i być wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne - art. 13.

źródło - Rzecznik Praw Pacjenta

Aktualności

Aktualności

eZLA – elektroniczne zwolnienia lekarskie

eZLA – informacje dla pacjenta. Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca 2018

Czytaj więcej »

eZLA – elektroniczne zwolnienia lekarskie

eZLA – informacje dla pacjenta. Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca 2018

Czytaj więcej »
Close Menu