Cennik

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INNYCH NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Świadczenia niefinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczenia
Cena (zł)
1) Orzeczenie dla celów sanitarnych z wpisem do książeczki
20
2) Orzeczenie lekarskie dla celów rentowych ZUS i KRUS
50
3) Orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy (dopuszczające pracownika do pracy na określonym stanowisku – dotyczy stanowisk pracy bez narażenia na czynniki szkodliwe)
50
4) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych
15
5) Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie wydane dla celów podjęcia pracy za granicą (orzeczenie wydajemy w języku polskim, dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
15
6) Obdukcja dla celów sądowo-lekarskich (wypełniona na odpowiednich dokumentach dostarczonych przez zleceniodawcę)
100
7) Orzeczenie o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych
50

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.) 4 210.2135.
2. Rozp. Rady Ministrów z dn. 20.12.2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2790).
3. Ustawa z dn. 27.08.2004r. art. 16 ust. 1 (Dz. U. z 2004r. Nr 210 poz. 2135).
4. Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15.07.2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 139 poz. 1328).
5. Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 30.07.2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 83 poz 903).
6. Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 17.09.2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 219, poz. 2230).
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 30 lipca 2001r. w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej, sposoby jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępnienia (Dz. U. z dn. 13 sierpnia 2001r.) Dz. U. 01.83.903
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23 marca 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń informacji (…) Dz. U. z dn. 21 kwietnia 2004r.) Dz. U. 04.71.654.
9. Rozp. MZiOS z dn. 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy Dz. U. 96.69.332.
10. Ustawa z dn. 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy Dz. U. 98.21.94.
11. Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. 04.99.1001.
12. Rozp. RM z dn. 30 lipca 2002r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych tych sprawach Dz. U. 02.132.1115.

Świadczenia dla osób, które nie są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia

Badania laboratoryjne dla osób, które chcą wykonać takie badanie na własne życzenie bez wskazań lekarskich.
(osoby, które złożyły deklaracje do lekarza POZ w NZOZ "AGM-MED" materiał laboratoryjny mają pobierany gratis)

Świadczenia
Cena (zł)
1) Porada lekarska ogólna bez diagnostyki
50
2) Wizyta domowa
75
3) EKG bez opisu
8
4) Pomiar ciśnienia krwi
2
5) Iniekcja dożylna
10
6) Iniekcja domięśniowa
7
7) Pobranie krwi
4
8) Inhalacja (nebulizacja))
7
9) Szczepienia ochronne (bez szczepionki))
7
10) Opatrunek chirurgiczny
15
11) Opatrunek prosty
10
12) Zdjęcie szwów
15

Badania diagnostyczne płatne bezpośrednio w pracowni USG, RTG

Świadczenia
Cena (zł)
1) USG jamy brzusznej
35-60
2) RTG klatki piersiowej
30-45
Usługi dodatkowe
Świadczenia
Cena (zł)
1) kserokopia A4 dokument niemedyczny
0,40
2) kserokopia dwustronna A4 dokument niemedyczny
0,80
Świadczenia
Cena (zł)
1) Morfologia
10
2) Mocz
10
3) OB
10
4) Rozmaz manualnie
10
5) Lipidogram
25
6) Cholesterol całkowity
7
7) ASO ilościowo
20
8) TSH
30
9) AST, ALT
po 7
10) CRP ilościowo
16
11) Cukier
7
12) PSA
35
13) FT3, FT4
po 35
14) Kreatynina
10
15) Mocznik
7
16) INR
10
17) Kał na pasożyty
20
18) Sód, Potas
14
19) Magnez
8
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
  1. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  2. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2;
  3. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2.
Close Menu